Almindelige bestemmelser for deltagelse i kursusrejser 

Nedenstående bestemmelser er udarbejdet i overensstemmelse med "Lov om pakkerejser", som gælder for rejser bestående af flytransport og indkvartering. Bestemmelserne er udarbejdet med afsæt i de betingelser der er udarbejdet af rejsearrangører i Danmark.

INDTEGNING til en kursusrejse kan ske ved henvendelse telefonisk eller på mail til rejsearrangøren. Tilmeldingen er bindende ved indbetaling af depositum. Oplysningerne og vilkårene på hjemmesiden er bindende for rejsearrangøren og kunden når betaling af depositum og senere hele rejsens pris er rettidigt indbetalt. Ved sin indbetaling forudsættes kunden at have accepteret de på hjemmesiden anførte vilkår for rejsen.

Rejsearrangøren skal inden rejsens påbegyndelse gøre opmærksom på, at kunden skal undersøge hvad egen private forsikring dækker. I forhold til dækning af udgifter ved behandling og hjemtransport i tilfælde af ulykke eller sygdom i det omfang den offentlige sygesikring ikke dækker. Samt at overveje om der skal tegnes en ekstra rejseforsikring.

REJSENS PRIS omfatter flybillet, håndbagage + kuffert 20 kg, kabinekuffert, transfer fra og til Malaga lufthavn, indkvartering, morgenmad første morgen og undervisning og aktiviteter i henhold til hjemmesiden.

Udgifter til pas, forsikringer og lignende er ikke omfattet af prisen, og ansvaret for disse påhviler den rejsende selv.

For kursusophold betales et depositum på kr. 3000,- pr person for at reservere pladsen. Resten betales senest 3 måneder før afrejse.

ÆNDRING OG AFLYSNING INDEN AFREJSEN på rejsearrangørens foranledning : Rejsearrangøren har ret til at ændre eller aflyse rejsen på følgende vilkår : Såfremt rejsearrangøren inden afrejse aflyser rejsen, skal kunden hurtigst muligt informeres herom. Det samme gælder, hvis det inden afrejse viser sig, at rejsearrangøren ikke vil kunne levere de aftalte ydelser eller at ydelserne vil være af ringere kvalitet end aftalt. Såfremt en ændring medfører, at rejsens økonomiske værdi falder, har kunden ret til at modtage et nedslag i prisen, som svarer til værdiforringelsen. Dette gælder dog ikke for ændringer eller uregelmæssigheder, som almindeligvis må betragtes som bagatelagtige. Samtidig med at rejsearrangøren informerer kunden om aflysningen eller ændringen, skal kunden informeres om, hvilke beføjelser kunden har, og hvordan kunden i øvrigt skal forholde sig. I tilfælde af, at rejsearrangøren aflyser rejsen, uden at det skyldes den rejsendes egne forhold, har kunden ret til at opsige rejseaftalen og få tilbagebetalt samtlige indbetalte beløb.

Kunden har dog ikke ovenstående beføjelser, hvis aflysningen skyldes, at antallet af indtegninger 4 uger inden afrejse er under 75 % af det antal pladser der er på kursusrejsen. I så fald skal de indtegnede kunder informeres skriftligt om aflysningen senest 3 uger inden den planlagte afrejsedag.

Lider kunden økonomisk tab som følge af rejsearrangørens ændringer eller som følge af pakkerejsens aflysning, har kunden krav på erstatning i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler, med mindre aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes : 1) at antallet af tilmeldte til en pakkerejse er mindre end det ovenfor anførte minimum, og skriftlig meddelse herom er kommet frem til kunden senest 3 uger inden  2) kundens egne forhold  3) udefra kommende omstændigheder ( force majeure) som ikke med passende omhyggelighed kunne have været forudset ved aftalens indgåelse eller være undgået eller afbødet af rejsearrangøren.

Kunden har endvidere krav på erstatning, hvis rejsearrangøren har garanteret visse egenskaber ved pakkerejsen, og disse efterfølgende ikke vil kunne blive leveret.

Vil kunden gøre krav gældende, skal dette ske i rimelig tid, efter kunden har fået oplysning om ændringen eller aflysningen. Gør kunden ikke dette, bortfalder retten til at gøre krav gældende.

ÆNDRINGER OG AFLYSNING på kundens foranledning:  Ved afbestilling indtil 3 mdr. før, er der fuld refusion, dog minus depositum. Ved senere afmelding er der ingen refusion. Med mindre det er mere end 3 uger før afrejse, så det stadig er muligt at ændre navn på flybilletten, og der står en på venteliste, som vil overtage pladsen og betalingen. Overdragelse af pladsen kan kun ske ved henvendelse til rejsearrangøren, som laver en rejseaftale med den nye kunde. Kunden kan ikke selv overdrage pladsen og modtage betalingen. Udeblivelse eller for sent fremmøde betragtes som en aflysning af hele rejsen.

REJSEARRANGØRENS PLIGTER OG ANSVAR EFTER AFREJSE : Rejsearrangøren er forpligtet til at gennemføre rejsen i overensstemmelse med det annoncerede og rejseaftalen.

Såfremt der mellem rejsearrangøren og den rejsende er indgået særlige aftaler, som afviger fra de på hjemmesiden anførte vilkår, er disse kun gyldige hvis de klart kan dokumenteres.

Der foreligger en mangel ved rejsen, hvis den rejsende ikke modtager de ydelser, som er annonceret. Uregelmæssigheder som almindeligvis må betegnes som bagatelagtige, anses dog ikke som mangler. Det bemærkes, at rejsearrangøren har ret til at aflyse programførte tillægsture/udflugter uden at falde i ansvar, såfremt der ikke opnås tilstrækkelig tilslutning til disse.

Det anses heller ikke for en mangel ved rejsen, at vejr- og temperaturforhold afviger fra det sædvanlige, ligesom forhold, der i det væsentlige skyldes den rejsendes egen forsømmelse, ikke betragtes som en mangel ved rejsen.

Tilbyder rejsearrangøren at afhjælpe en mangel, kan den rejsende ikke kræve forholdsmæssig afslag eller hæve aftalen, såfremt afhjælpningen sker i rimelig tid og uden væsentlig ulempe for den rejsende.

Rejsearrangøren er ikke ansvarlig, såfremt aflysningen eller den manglende opfyldelse af annoncerede ydelser, skyldes udefrakommende omstændigheder, som rejsearrangøren ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset eller have undgået eller afbødet.

Mht. erstatning for personskade henvises til egne forsikringer.

Mht. erstatning for skade på bagage/bortkommet bagage henvises til flyselskabet ansvar. Luftfartselsabets erstatningsansvar er begrænset. Så det anbefales at undersøge egne forsikringer. Evt. separat bagageforsikring.

Rejsearrangøren yder ingen kompensation for ulempe grundet forsyningssvigt i husene, herunder midlertidige afbrydelser af f.eks. varmt vand, varme og aircondition.

Den rejsende er selv ansvarlig for medbragte værdigenstande og penge, samt opbevaring af disse under ferien.

DEN REJSENDES PLIGTER OG ANSVAR :

Den rejsende er erstatningsansvarlig i overenstemmelse med almindelige erstatningsregler for skader, hun forvolder på ejendele, som tilhører medrejsende, rejsearrangøren, luftfartsselskab, bolig under ophold m.v.

Den rejsende er ansvarlig for at have gyldigt pas.

Den rejsende er ligeledes ansvarlig for eventuelle følger af sygdom, ulykkestilfælde og lignende under rejsen, det påhviler den rejsende selv at afholde udgifter til lægehjælp, hospitalsophold, særlig hjemtransport m.v.

Møder den rejsende ikke rettidigt op ved udrejsen, mister den rejsende retten til hjemrejsen. Møder den rejsende ikke rettidigt op ved hjemrejsen, må den rejsende foretage hjemrejse for egen regning.

Den rejsende bærer ansvaret for, at såvel egen person som bagage er egnet til fly- og bustransport.                               

REKLAMTIONER : Eventuelle reklamationer skal, med henblik på afhjælpning på stedet, gøres gældende overfor rejsearrangøren indenfor rimelig tid efter at den rejsende har opdagen manglen. Undladelse heraf vil normalt medføre tab af retten til senere at kræve erstatning eller kompensation. Dette gælder dog ikke, hvis rejsearrangøren har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt, eller såfremt kravet skyldes skade på den rejsendes person.

Reklamationer over fejl eller mangler, som ikke har kunnet rettes på stedet, skal fremsættes skriftligt til rejsearrangøren senest 3 uger efter rejsens afslutning.

TEKNISK ARRANGØR : ELLEFSEN rejser, ved Suzanne Ellefsen, Valbyvej 4, 8000 Århus C

Del siden